Gizlilik Politikası

Verileriniz Yüksek Güvenlik Önlemlerimiz İle Birlikte Her Zaman Güvende.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu ”Gizlilik Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) 03.08.2022 tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

cumhuriyet mah. Elazığ 161. sok adresinde mukim En Medya (bundan böyle “İlk Taraf” olarak anılacaktır)

Sitemize kayıt olan bütün kullanıcılar “ikinci taraf” Olarak anılacaktır.


Madde 1 –
AMAÇ

İşbu Sözleşme 03.08.2022 tarihinde yürürlüğe girer ve 08.08.2070 tarihine kadar geçerli kalacaktır.

Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren taraflar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibidir:

Şirketin paylaşmak istediği bilgiler dışında hiçbir bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.

Bu sözleşme ile taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait birtakım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.


Madde 2 –
GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

A – İşbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, tarafın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

B – Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

C – Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği halde bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir. Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.


Madde 3 –
GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİLER

İşbu Madde’nin amacı bakımından;

  • “Bilgi Açıklayan”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya kendisine ait Gizli Bilgileri öğrenilen taraftır;
  • “Bilgi Alan”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

Bilgi Alan’ın, aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiyi sözleşmede belirtilen haller dışında kullanması halinde sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

A – Gizli Bilgi alındığı tarihte, Bilgi Alan tarafından biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

B – Bilgi Alan’ın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

C – Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Bilgi Alan’ın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

D – Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

E – Bilgi Alan’ın Hükümeti’ne kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Bilgi Açıklayan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

F – Yayınlanmaları veya kullanılmaları Bilgi Açıklayan’ın yazılı izni ile onaylanmışsa.


Madde 4 – GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARI

Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince Gizli Bilgi’ nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

A – Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

B – Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

Bu sözleşme kapsamında yalnızda aşağıda belirtilen çalışanlar Gizli Bilgi’lere erişme hakkına sahip olacaktır. Tarafların izni olmaksızın aşağıda verilen personel listesi dışında herhangi bir tarafın çalışanın Gizli Bilgi’ye erişim hakkı olmayacaktır. Tarafların Gizli Bilgilere erişme hakkına sahip personel listesi aşağıda belirtilmiştir:

Müdür ve Kurucu Üyeler

C – Gizli bilgiyi açıklayan tarafa ait gizli bilgileri en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ile korumak ve saklamak,

D – Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

E – İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,

F – İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.


Madde 5 – GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

Taraflardan her biri Gizli Bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.


Madde 6 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu Madde’ nin amacı bakımından;

  • “Bilgi Açıklayan”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya kendisine ait Gizli Bilgileri öğrenilen taraftır;
  • “Bilgi Alan”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

A – Bilgi Açıklayan iş kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Bilgi Alan’a vermeyi taahhüt eder.

B – Bilgi Alan, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Bilgi Açıklayan’ın izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

C – Bilgi Alan, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bilgi Alan, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde Bilgi Açıklayan’a karşı öncelikle sorumludur.

D – Bilgi Açıklayan tarafından Bilgi Alan’a temin edilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde Sözleşme’ye aykırı olarak ifşa edildiğinin Bilgi Açıklayan tarafından öğrenilmesi halinde, Bilgi Alan bundan dolayı sorumlu olacaktır.

E – Bilgi Alan, bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluktan kurtulamaz.

F – Bilgi Alan İşbu Sözleşme’ye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan’ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 7 – ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

A – Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin Sözleşme’ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

B – Gizli bilgileri Sözleşme’ye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.


Madde 8 – GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.


Madde 9 –
GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.


Madde 10 – CEZAİ ŞART

İşbu Sözleşme’ nin gizlilik kurallarının ihlali halinde ihlali gerçekleştiren taraf, diğer tarafa 3.000 TL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

Taraflar, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin kendileri tarafından ihlali halinde, diğer tarafın, ihlal nedeni ile ortaya çıkan tüm zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 11 –
DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.


Madde 12 – TEBLİGAT

Yukarıda yazılı adresler, işbu Sözleşme’ nin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

İşbu Sözleşme’ye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

Madde 13

Enturkiye (“Şirket”, “biz”) olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerinizi, Çerez Politikamızda belirttiğimiz şekil ve esaslarla iletişim veya bizlere ulaşabileceğiniz sayfalarımız aracılığıyla kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız halinde ilgili sayfadaki hizmetlerimizin kullamlabilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlara uygun olarak toplamaktayız.

Web sitemizdeki iletişim bölümümüz bizlere öneri, görüş, dilek ve temenni gibi mesaj ve ihbarlarınızı iletmeniz için bulunmakta olup, paylaşılması sizlerin inisiyatifinizde olup da paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi yalnızca bahsi geçen mesajın içeriğinden toplamakta ve yalnızca gerekmesi halinde sizlere tekrar ulaşabilmek, mümkünse taleplerinizin yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta, kullanmakta ve yasal sürelere sadık kalarak veya şartlarını sağlaması durumunda şirketimizin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektirecek süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verilerinizi kendi uhdesinde kullanmakta ve bulundurmaktadır. Sizlerin verilerin aktarılması konusunda doğrudan talimatı bulunması veya şirketimizin faaliyetlerinin bir parçası olması durumları haricinde kişisel verileriniz ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yer alan genel prensiplere de bağlı kalınarak KVKK m. 5/2 ve 6/3 istisnalarına dayanılarak aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarıca veri sorumlusuna başvurarak:

Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığımı öğrenme. Yurt içinde veya varsa yurt dışanda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini…

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarımızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat Cumhuriyet Mah. 161. Sok Elazığ adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla şirketimiz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.

ENTURKİYE

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

Aydınlatma metnimiz veya kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması

halinde misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler

yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.

Enturkiye (“Şirket”, “biz”) olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Şirketimiz, web sitemizde yer alan bütün sayfaları, görselleri ve bağlantıları tek taraflı ve önceden haber vermeksizin değiştirme, düzeltme ve/veya sona erdirme haklarını saklı tutar.

Tarayıcı ayarlarınız yoluyla çerezlerin kullanımın her zaman düzenleyebilirsiniz. Çerezlere ilişkin ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuz vakit internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışamayabileceğini lütfen unutmayınız.

İletişime e-posta aracılığıyla geçmeniz halinde şifresiz gönderilen mesajların güvenliği konusunda sorumluluk tamamen sizlerin olacaktır.

Internet sitemizde şirketimize ait bulunmayan diğer sosyal mecra veya web sitelerine ilişkin bağlantılar bulunabilir. Bu sosyal mecra ve web sitelerinin doğruluğu ve güvenilirliğini ziyaret etmeden önce lütfen kontrol ediniz. Ayrıca ilgili mecra ve web sitelerinin gizlilik politikaları tamamen ilgili sitelerin sorumluluğunda olup bu sitelerin gizlilik hükümleri üzerinde şirketimizin herhangi bir yorum veya takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Web sitemizde yer alan ürün, hizmet veya malzeme bilgileri gibi bizlere ve/veya grup şirketlerimize ait görsellerin yasal telif hakları şirketimize ait olup bunların şirketimizin izni olmadan çoğaltılması, kopyalanması, değiştirilmesi veya herhangi bir ticari başka amaçla kullanılması yasaktır.

Web sitemizin kullanılması esnasında sistemsel veya cihaz performansınıza ilişkin hata ve arızalar, kesintiler, bilgisayar virüsü veya sunucu hatası gibi doğrudan veya dolaylı ortaya çıkabilecek hiçbir zarar veya masraftan dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Şirketimiz KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır


Madde 14 – MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. İşbu Sözleşme’ nin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf ‘a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Sözleşme’ nin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.


Madde 15 – KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme’ nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.


Madde 16 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.


Madde 17 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’ na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme’nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme’nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme’ nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.


Madde 18 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere 03.08.2022 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

 

 

En Medya

EnTurkiye

________

 

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, hızlı ve kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, kolay ve hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

Giriş yap

Kayıt ol

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve aşağıda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır. gizlilik ilkesi.

Zaten hesabınız var mı?

kayıp Şifre

lütfen kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.